REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA" z siedzibą w Lublinie usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego agappe.audio (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 § 2 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 3. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Szczegółowy opis Konta Użytkownika znajduje się w paragrafie Rejestracja.
 5. Konto Platynowe
 6. Konto Premium (Srebrne/Złote) Konto Artysty ("Usługa odpłatna") - oznacza indywidualny dla każdego Artysty panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Artystę Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika. Szczegółowy opis Konta Artysty znajduje się w paragrafie Rejestracja.
 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Reklama ("Usługa odpłatna") - oznacza reklamę Użytkownika, prezentowaną na Stronie Internetowej Serwisu.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 12. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie agappe.audio.
 13. Treść cyfrowa - oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 16. Usługa Subskrypcji ("Usługa odpłatna") - oznacza odpłatną usługę, przedstawioną przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, świadczoną drogą elektroniczną przez określony czas, polegającą na uzyskaniu przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika dostępu do Treści cyfrowych - artykułów, wywiadów, utworów.
 17. Usługodawca - oznacza FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA" z siedzibą w Lublinie (20 213), ul. Gospodarcza 7, NIP: 7123368540, REGON: 380019960, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728165; e-mail: [email protected], będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 18. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 § 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu, zawarte są informacje o funkcjonalności i interoperacyjności danej Treści cyfrowej. W szczególności w celu korzystania z Treści cyfrowych udostępnianych przez Usługodawcę, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formieHasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 7. Materiały (w tym Treści cyfrowe), które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Usług odpłatnych, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

 § 4 Rejestracja Użytkownika

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 1. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link w celu potwierdzenia Rejestracji lub SMS na podany numer telefonu z kodem aktywacyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji, który przyjdzie SMS. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 1. W ramach Konta, Użytkownik może wykupić dostęp do płatnych materiałów udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego.

  § 5 Rejestracja Użytkownika (Artysty)
 1. W celu utworzenia Konta Artysty, Artysta obowiązany jest dokonać w pierwszej kolejności Rejestracji zwykłego Konta Użytkownika (konta bezpłatnego).
 1. W celu utworzenia Konta Artysty, Artysta obowiązany jest dokonać następnie odpłatnej Rejestracji (Konta Premium - Srebrnego lub Złotego).
 1. W celu Rejestracji, Artysta powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Artysta ustala indywidualne Hasło.
 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Artysta ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 1. Artysta dokonuje aktywacji Konta Artysty poprzez dokonanie wpłaty aktywacyjnej oraz uzupełnienie formularza w profilu: Imię i nazwisko, e- mail, adres, pesel, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu.

Konto Artysty umożliwia m.in. prowadzenie bloga, wypłatę zgromadzonych środków w przypadku konta srebrnego i złotego), dodatkowo Artysta ma możliwość importu plików z zewnętrznych serwisów, Artysta może tworzyć reklamy oraz może sprzedawać swoje utworów. W ramach Konta srebrnego i złotego Artyści mogą umieszczać swoje pliki muzyczne np. utwory muzyczne lub podcasty (zależnie od wybranej opcji mogą wysyłać większe lub mniejsze pliki).

 § 6 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, usługi odpłatne:
  a) Usługę Subskrypcji;
  b) Konto Premium (Srebrne/Złote) Konto Artysty;
  c) Zamieszczenie Reklamy.

 3. Odpłatna Usługa Subskrypcji zamawiana jest zgodnie z Regulaminem i polega na na uzyskaniu przez Użytkownika dostępu do Treści cyfrowych - artykułów, wywiadów, utowrów, które udostępniane są w ramach Konta Użytkownika. Usługa świadczona jest przez określony czas, w zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu. Szczegółowy zakres odpłatnej Usługi Subskrypcji oraz czas jej trwania (obowiązywania Umowy), każdorazowo wskazany jest na Stronie Internetowej Serwisu, przed złożeniem przez Użytkownika zamówienia. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach Subskrypcji, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: powielać ich treści, rozpowszechniać w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim oraz czerpać z tego tytułu korzyści majątkowych. Materiały w ramach Subskrypcji udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako informacja, mająca na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie posiadanej wiedzy z prezentowanego zagadnienia. W celu korzystania z materiałów dostarczonych przez Usługodawcę w ramach usługi Subskrypcji, Użytkownik powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu.
 1. Konto Premium (Srebrne/Złote) Konto Artysty zamawiane jest zgodnie z Regulaminem a Użytkownik po dokonaniu wpłaty aktywacyjnej otrzymuje pełen dostęp do funkcjonalności Konta Artysty.
 1. W przypadku zamieszczenia Reklamy przez Użytkownika, Usługodawca pobiera 5 gr za odtworzenie Reklamy oraz 10 gr za klikniecie, bezzwrotna płatność za doładowanie Portfela Użytkownika celem wykupienia Reklamy.
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. b) Newsletter;
 3. c) Zamieszczanie komentarzy (blog).
 4. Usługi wskazane w §6 ust. 6 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 1. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Serwisu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 1. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Usługodawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkichUżytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 1. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobierezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 1. Usługa Zamieszczenie komentarzy za pośrednictwem bloga, polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu pod określoną treścią zamieszczoną przez Usługodawcę.
 1. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie komentarzy (blog) możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 § 7 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 1. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 1. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, kompletuje zamówienie wybierając Treść cyfrową lub Usługę odpłatną, którymi jest zainteresowany. Dodanie Treści cyfrowej lub Usługi odpłatnej do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA", zamieszczonego pod podaną Treścią cyfrową lub Usługą, prezentowanymi na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Internetowej Serwisu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Treść cyfrową lub Usługę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
 1. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia Usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Użytkownik jest informowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę w pełni, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 1. W wypadku, gdy przedmiotem Umowy są Treści cyfrowe, Użytkownik przed wysłaniem zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Użytkownik jest informowany, o utracie prawa odstąpienia od Umowy w takim wypadku.
 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy na wybrane Towary lub Usługi będące przedmiotem zamówienia.
 1. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
 1. Po zawarciu Umowy z Użytkownikiem będącym Konsumentem, Usługodawca potwierdza warunki Umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi.

 § 8 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zawarciu Umowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);

  b) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika;

  c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 1. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 3 Dni roboczych.
 1. W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §8 ust. 3 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 § 9 Zasilenie Konta Użytkownika

 1. Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego Konta dowolną kwotą. W tym celu Użytkownik przechodzi do zakładki "Portfel", zamieszczonej w panelu Konta Użytkownika. Następnie Użytkownik określa kwotę, którą chce zasilić Konto i wybiera polecenie "Wpłać".
 1. Po dokonaniu płatności Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres elektroniczny podany przez Użytkownika podczas Rejestracji potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych na Konto Użytkownika.
 1. Usługodawca przesyła, drogą elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany podczas Rejestracji oraz udostępnia na Koncie Użytkownika, fakturę VAT obejmującą dokonane przez Użytkownika zasilenie środkami pieniężnymi Konta Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Użytkownika na swoje konto bankowe lub swoje konto PayPal. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy wiadomości elektronicznej, wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych. Usługodawca w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika. Zgromadzone środki poza podatkiem zostaną pomniejszone o kwotę prowizji w wysokości 10%. Koszt przelewu wynosi 1,50 zł, natomiast wypłata do PayPal 2% wypłaconej kwoty oraz opłata stała zgodnie z tabelą opłat PayPal dostępnej na stronie operatora płatności.

 § 10 Dostawa

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Treść cyfrową będące przedmiotem Umowy, bez wad.
 1. Usługodawca zamieszcza na Stronie Internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 1. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Serwisu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z Regulaminu.
 1. Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownik ma możliwość pobrania za pośrednictwem linku udostępnionego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub udostępnionego w ramach Konta Użytkownika.
 1. Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, fakturę obejmującą dostarczane Usługi odpłatne, będące przedmiotem zawartej Umowy. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

 § 11 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych i/lub świadczenie Usług. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 1. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 § 12 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Usługodawcy, tj.: FUNDACJA "NOWA PIĘĆDZIESIĄTNICA", ul. Gospodarcza 7 (20-213), Lublin, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy, tj.: [email protected]. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 2. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w Umowie.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 §  13 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 1. Użytkownik oświadcza, że:a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu.
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminu treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną doinnych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanychza obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §14 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.

 § 14 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 1. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

 § 15 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 § 16 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 1. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 1. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 § 17 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 1. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §16 Regulaminu.
 1. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.01.2023 r.

:: / ::
::
/ ::

Kolejka